ضمانت به مبلغ 100 هزار تومان

این مبلغ بعد از ورود شما به کارگاه به شما تقدیم میگردد.